Det blir stadig vanskeligere å komme inn på boligmarkedet. Det stilles store krav til egen andel, og mange sliter med å få råd til å kjøpe bolig. For noen er lån en god løsning, mens andre ikke har økonomi til å ta opp et vanlig lån. Da kan bostøtte være et alternativ. Bostøtte kan dekke hele eller deler av utgiftene til bolig.

Hva er bostøtte?

Bostøtte eller boligtilskudd skal hjelpe vanskeligstilte å komme seg inn på boligmarkedet. Bostøtte kan gis til kjøp av brukt bolig eller til å bygge nytt, alt etter hvor man bor og hvilke muligheter som finnes. Bostøtten gis vanligvis sammen med startlån fra kommunen, eller sammen med oppføringslån eller utbedringslån fra Husbanken.

Bostøtte er behovsprøvd. Husstandens samlede økonomi blir vurdert. For å søke må man ha vedvarende lav inntekt, for eksempel uføretrygt eller pensjon. Det legges vekt på at mottakeren av bostøtten ikke kunne komme seg inn på boligmarkedet uten dette tilskuddet. Tilskuddet skal sikre en tilfredsstillende finansiering av boligen. Det gis ikke bostøtte dersom boligen kan finansieres på andre måter, for eksempel ved lån.

Regler for å få bostøtte

Bostøtten sikres med pant i boligen. Tilskuddet avskrives med 5 prosent årlig. Det kreves ulike former for dokumentasjon for å søke om bostøtte. For å søke om bostøtte, ta kontakt med Servicetorget ved Ålesund kommune eller kommunen du bor i.

Ulike former for støtte

Det finnes flere støtteordninger man kan søke om:

  • Boligtilskudd til etablering skal sikre boliger for vanskeligstilte
  • Boligtilskudd til boligtilpasning er en støtteordning til personer som trenger tilpassning og tilrettelegging av boligen, enten det er fjerning av terskler eller større ombygginer for å tilpasse boligen til personer med funksjonsnedsettelse.
  • Bostøtte skal hjelpe personer med lav inntekt og høye ugifter til bolig.
  • Startlån gis til personer som sliter med å finansiere egen bolig, eller personer som ikke har penger til å bli boende i boligen sin.
  • Utbedringslån gis for å oppgradere boligens standard, for eksempel skifte av tak, utbedring av kjøkken, elektrisk anlegg, rører eller lignende.

Kravene for å få bostøtte

Søkerne må være minimum 18 år. Studenter og personer som avtjener førstegangstjenesten kan ikke søke. Unntaket er studenter med barn, hvis studiet er del av et arbeidsrettet tiltak, er student som ikke kan få lån fra Statens lånekasse eller er under 18 år og har barn. Det er også noen flere unntak, så sjekk gjerne med kommunen.

Kravene til boligen er at den skal være selvstendig, med egen inngang. Boligen må ha eget bad med toalett. Boligen må også ha kjøkkenløsning og et sted beregnet til søvn. Enkelte beboere i bokollektiv kan likevel søke, dersom boligen er tildelt av kommunen, eller dersom man bor i bokollektiv av helsemessige eller sosiale årsaker.

Inntektsgrenser

For å få bostøtte, må husstandens inntekt være under et visst nivå. Dersom inntekten går over maksimumsnivået en måned, mister man bostøtten. Inntektsgrensen varierer etter hvilken kommune man bor i, så dette må man sjekke før man søker. Informasjonen finnes tilgjengelig hos kommunen og på nettet.